ਚੋਣ-ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਓ

ਹਰ NYC ਵੋਟਰ ਚੋਣ-ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਾਕੇ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ-ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ!

ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ

ਵੋਟ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ 17 ਜੂਨ - 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ-ਦਿਵਸ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵੋਟ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ

17 ਜੂਨ

ਐਤਵਾਰ

18 ਜੂਨ

ਸੋਮਵਾਰ

19 ਜੂਨ

ਮੰਗਲਵਾਰ

20 ਜੂਨ

ਬੁੱਧਵਾਰ

21 ਜੂਨ

ਵੀਰਵਾਰ

22 ਜੂਨ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ

23 ਜੂਨ

ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ

24 ਜੂਨ

ਐਤਵਾਰ

25 ਜੂਨ


ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ: ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ! ਜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ 2020 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 372% ਵੱਧ ਸੀ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੁਆਲ

ਜੇ ਮੈਂ ਐਬਸੈਂਟੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟ ਡ੍ਰਾੱਪ ਬਾੱਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜਾਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਾਲੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪਏੇਗੀ। ਇਹ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪੋਲ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਹੋ।

ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ?

ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ-ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ!

ਅਸੀਂ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ?

ਗਵਰਨਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ

ਮੈਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਾਂ?

ਆਪਣੀ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ NYC ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ (Board of Elections) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ

ਮੁੱਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ

 • ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  ਮੰਗਲਵਾਰ, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023
 • ਐਬਸੈਂਟੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼ (ਆੱਨਲਾਈਨ)

  ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਜੂਨ, 2023
 • ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 17 ਜੂਨ, 2023
 • ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 17 ਜੂਨ, 2023