ਚੋਣ-ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ

ਨਿਉਯਾੱਰਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ

ਨਿਉਯਾੱਰਕ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ

ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਜੂਨ, 2023

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (Board of Elections) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਬੈਲਟ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ (ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ)

ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਜੂਨ, 2023

ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਬੈਲਟ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਬੈਲਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 17 ਜੂਨ, 2023

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ TurboVote ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ।

ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ

ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 17 ਜੂਨ, 2023 - ਐਤਵਾਰ, 25 ਜੂਨ, 2023

ਚੋਣ-ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟ ਪਾਓ! ਆਪਣੀ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ।

ਐਬਸੈਂਟੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼ (ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ)

ਸੋਮਵਾਰ, 26 ਜੂਨ, 2023

ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਬਸੈਂਟੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼।ਆਪਣੀ ਬਰੋ ਦੇ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (Board of Elections) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ।

ਪ੍ਰਮੁਖ ਚੋਣ-ਦਿਵਸ

ਮੰਗਲਵਾਰ, 27 ਜੂਨ, 2023

ਚੋਣ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ-ਰਾਤੀਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ।

ਐਬਸੈਂਟੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ਼

ਮੰਗਲਵਾਰ, 27 ਜੂਨ, 2023

ਆਪਣੀ ਐਬਸੈਂਟੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ।ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ।

ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ (Board of Elections) ਵਲੋਂ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

ਮੰਗਲਵਾਰ, 4 ਜੁਲਾਈ, 2023

ਚੋਣ ਬੋਰਡ (Board of Elections) ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਸੈਂਟੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੈਧ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਨੂੰ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।