ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਉ ਯਾੱਰਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਹਾਉਸਿੰਗ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਕਾਉਂਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ??

ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਮੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ

ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤੇ CUNY ਅਤੇ ਲੀਗ ਆੱਫ਼ ਵੁਮੈਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਿਲਵਰਤਨ 'ਤੇ ਜਾਓ!

ਮੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ