ਤੁਹਾਡੀਂ ਵੋਟ ਨਿਉ ਯਾੱਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ 

ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਕਾਉਂਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ??

ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਮੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ

ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤੇ CUNY ਅਤੇ ਲੀਗ ਆੱਫ਼ ਵੁਮੈਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਿਲਵਰਤਨ 'ਤੇ ਜਾਓ!

ਮੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ

ਮੁੱਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ

 • ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ

  ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2024 - ਐਤਵਾਰ, 23 ਜੂਨ, 2024
 • ਅਗਾਊਂ ਡਾਕ/ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2024
 • ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2024
 • ਅਗਾਊਂ ਡਾਕ/ਐਬਸੈੈਂਟੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼ (ਆਪ ਜਾਕੇ)

  ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਜੂਨ, 2024