ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ, NYC! 

ਕਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਈਪ ਫਟਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ!

ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ

ਵੋਟ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ

ਚੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤੀਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 15 ਜੂਨ - 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

 

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੁਆਲ

ਕੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਹਾਂ! ਤੁਸੀਂ 15 ਜੂਨ-25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪ ਜਾਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਜੇ ਮੈਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਬੈਲਟ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟ ਡ੍ਰਾੱਪ ਬਾੱਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜਾਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਾਲੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪਏੇਗੀ। ਇਹ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪੋਲ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਹੋ।

ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਹਾਂ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ-ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਰਾਤੀਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

NYC ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਿਹਾੜਾ ਕਦੋਂ ਹੈ?

25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੂਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ।

ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ

ਮੈਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਾਂ?

ਆਪਣੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ NYC ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ (Board of Elections) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ

ਮੁੱਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ

 • ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ

  ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2024 - ਐਤਵਾਰ, 23 ਜੂਨ, 2024
 • ਅਗਾਊਂ ਡਾਕ/ਐਬਸੈੈਂਟੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼ (ਆਪ ਜਾਕੇ)

  ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਜੂਨ, 2024
 • ਪ੍ਰਮੁਖ ਚੋਣ-ਦਿਵਸ

  ਮੰਗਲਵਾਰ, 25 ਜੂਨ, 2024
 • ਅਗਾਊਂ ਡਾਕ/ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਬੈਲਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  ਮੰਗਲਵਾਰ, 25 ਜੂਨ, 2024