ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਜਨਰਲ
ਤਰਜੀਹੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ
ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ
ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ
ਚੋਣ-ਦਿਵਸ
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ
ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ
ਅਸਾਨ ਵਰਤੋਂ
Contribute - ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ
Contribute - ਕੈਂਪੇਨ ਲਈ

ਜਨਰਲ

ਤਰਜੀਹੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ

ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ

ਚੋਣ-ਦਿਵਸ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ

ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ

ਅਸਾਨ ਵਰਤੋਂ

ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਲਈ

ਕੈਂਪੇਨਸ ਲਈ

ਤੁਹਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ?

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ!

ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ।

Instagram

Twitter

Facebook

ਮੁੱਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ

 • ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  ਮੰਗਲਵਾਰ, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023
 • ਐਬਸੈਂਟੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼ (ਆੱਨਲਾਈਨ)

  ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਜੂਨ, 2023
 • ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 17 ਜੂਨ, 2023
 • ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 17 ਜੂਨ, 2023