ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਜਨਰਲ
ਤਰਜੀਹੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ
ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ
ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ
ਚੋਣ-ਦਿਵਸ
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ
ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ
ਅਸਾਨ ਵਰਤੋਂ
Contribute - ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ
Contribute - ਕੈਂਪੇਨ ਲਈ

ਜਨਰਲ

ਤਰਜੀਹੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ

ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ

ਚੋਣ-ਦਿਵਸ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ

ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ

ਅਸਾਨ ਵਰਤੋਂ

ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਲਈ

ਕੈਂਪੇਨਸ ਲਈ

ਤੁਹਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ?

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ!

ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ।

Instagram

Twitter

Facebook

ਮੁੱਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ

 • ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ

  ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2024 - ਐਤਵਾਰ, 23 ਜੂਨ, 2024
 • ਅਗਾਊਂ ਡਾਕ/ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2024
 • ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2024
 • ਅਗਾਊਂ ਡਾਕ/ਐਬਸੈੈਂਟੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼ (ਆਪ ਜਾਕੇ)

  ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਜੂਨ, 2024