ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਜਨਰਲ
ਤਰਜੀਹੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ
ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ
ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ
ਚੋਣ-ਦਿਵਸ
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ
ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ
ਅਸਾਨ ਵਰਤੋਂ
Contribute - ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ
Contribute - ਕੈਂਪੇਨ ਲਈ

ਜਨਰਲ

ਤਰਜੀਹੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ

ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ

ਚੋਣ-ਦਿਵਸ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ

ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ

ਅਸਾਨ ਵਰਤੋਂ

ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਲਈ

ਕੈਂਪੇਨਸ ਲਈ

ਤੁਹਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ?

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ!

ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ।

Instagram

Twitter

Facebook

ਮੁੱਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ

 • ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ

  Sat, March 23, 2024 - Sun, March 31, 2024
 • ਅਗਾਊਂ ਡਾਕ/ਐਬਸੈੈਂਟੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  Sat, March 23, 2024
 • Voter registration application deadline

  Sat, March 23, 2024
 • ਅਗਾਊਂ ਡਾਕ/ਐਬਸੈੈਂਟੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼ (ਆਪ ਜਾਕੇ)

  Mon, April 1, 2024