ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।25 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼ 15 ਜੂਨ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ!
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ NYC Votes ਨੇ TurboVote ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ! ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ

ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ

ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ (State Board of Elections) ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਟੂਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ

ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ

NYC ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ

ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ NYC ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਯੋਗਤਾ

ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੇ:

 • ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ
 • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਉ ਯਾੱਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ
 • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ (ਤੁਸੀਂ 16 ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) 

ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

NYC ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 16 ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ 18ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ NYC ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (Board of Elections) ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ:

 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ
 • ਤੁਸੀਂ NYC ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਅੰਗ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਡੋਨੇਟ ਲਾਈਫ਼™ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਵੈੱਬਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (Mayor’s Office of Immigrant Affairs, MOIA) ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਅਨੁਵਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

বাংলা 繁體中文 한국어 Español العربية
Polski Kreyòl Ayisyen Français Русский язык اردو
Eλληνικά Italiano Tagalog Shqip אידיש

 

ਮੁੱਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ

 • ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ

  ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2024 - ਐਤਵਾਰ, 23 ਜੂਨ, 2024
 • ਅਗਾਊਂ ਡਾਕ/ਐਬਸੈੈਂਟੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼ (ਆਪ ਜਾਕੇ)

  ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਜੂਨ, 2024
 • ਪ੍ਰਮੁਖ ਚੋਣ-ਦਿਵਸ

  ਮੰਗਲਵਾਰ, 25 ਜੂਨ, 2024
 • ਅਗਾਊਂ ਡਾਕ/ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਬੈਲਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  ਮੰਗਲਵਾਰ, 25 ਜੂਨ, 2024

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੁਆਲ

ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ?

ਹਾਂ! ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (Board of Elections) ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਤਾ ਭਰਕੇ "ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ (Voting information that has changed)" ਲੇਬਲ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਭਰੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।27 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (Board of Elections) ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਪਏੇਗਾ?

ਨਹੀਂ।ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਕੀ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਣਤਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ! ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਣਤਾ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ, ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।