ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਹੈ, NYC. 27 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ

ਚੋਣ-ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ!ਤੁਸੀਂ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾਕੇ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ-ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਨਿਉ ਯਾੱਰਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਬਸੈਂਟੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਚੋਣ-ਦਿਵਸ

ਚੋਣ-ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਸਵੇਰੇ 6ਵਜੇ - ਰਾਤੀਂ 9ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ।ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ

5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ NYC Votes TurboVote ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ

ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ (Board of Elections)ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕੇਟਰ 'ਤੇ ਜਾਓ!

ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੁਆਲ

ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾੱਰਨੀ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਏਗਾ।ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

NYC ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਣਤਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ਼ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਹੈ।ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ.

ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪੰਗ) ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?

ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪੰਗ) ਵੋਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਐਬਸੈਂਟੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀਆਂ NYC ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ (Board of Elections)ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ!ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਮੁੱਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ

 • ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਜੂਨ, 2023
 • ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਬੈਲਟ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ (ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ)

  ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਜੂਨ, 2023
 • ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 17 ਜੂਨ, 2023
 • ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ

  ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 17 ਜੂਨ, 2023 - ਐਤਵਾਰ, 25 ਜੂਨ, 2023

ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ