ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।
ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ।

ਅਸੀਂ NYC ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ?

ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: 

 • ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ
 • ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ 
 • ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ

ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ

ਮੁੱਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ

 • ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ

  Sat, March 23, 2024 - Sun, March 31, 2024
 • ਅਗਾਊਂ ਡਾਕ/ਐਬਸੈੈਂਟੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  Sat, March 23, 2024
 • Voter registration application deadline

  Sat, March 23, 2024
 • ਅਗਾਊਂ ਡਾਕ/ਐਬਸੈੈਂਟੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼ (ਆਪ ਜਾਕੇ)

  Mon, April 1, 2024