ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।
ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ।

ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: 

 • ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ
 • ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ 
 • ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ

ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਜਾਣੋ ਕਿ 27 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ

ਮੁੱਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ

 • ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  ਮੰਗਲਵਾਰ, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023
 • ਐਬਸੈਂਟੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼ (ਆੱਨਲਾਈਨ)

  ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਜੂਨ, 2023
 • ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 17 ਜੂਨ, 2023
 • ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 17 ਜੂਨ, 2023