ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੋ

ਆਪਣੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਭਰੋ।ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਸੇਵ ਕਰੋ!

ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ।ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ BOE 'ਤੇ ਜਾਓ।

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
close