ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਛੇਤੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ!

ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ, 22 ਜੂਨ:

  • ਮੇਅਰ
  • ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ
  • ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ
  • ਬਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ
  • ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ

ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਤਰਜੀਹੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ

22 ਜੂਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ NYC ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤਰਜੀਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ